سلام فاطمه کریمیشما عضو باشگاه بزرگ اطلاعات عمومی کانون طا یی شده اید کلاس ها توسط مدیریت سایت برای شما رایگان در نظر گرفته شده است برای دیدن فیلم های آموشی رود دکمه دانلود کلیک کنید:


درس یک در لینک زیر


لینک آموزش